Center Grants

 

קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע לשנת תשעט
פורסם: 17/01/2019, הגשה: 14/02/2019

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר לשנת תשעט

פורסם: 13/09/2018

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא להשתתפות חלקית במימון פוסט דוקטורט בחול
פורסם: 08/04/2018,

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא להזמנת אורחים אקדמיים לזמן קצר לשנת תשעח ותשעט
פורסם: 03/04/2018, הגשה: לפחות חודשים מתאריך הגעת האורח

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע לשנת תשעח
פורסם: 06/08/2017, הגשה: 20/08/2017

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר שנים תשעז -תשעח - כולל תקציב נסיעות לכנסים והתשלמויות
 פורסם: 06/08/2017, הגשה: 20/08/2017

ניתן לראות את המסמך כאן