Center Grants

Open Center Grants

(קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר (תשפא

פורסם: 16/09/20

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא להזמנת אורחים אקדמיים לזמן קצר - מתמשך

פורסם: 03/04/2018, הגשה: לפחות חודשים מתאריך הגעת האורח

ניתן לראות את המסמך כאן

Past Center Grants

(קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע (תשפ

פורסם: 25/07/2019, הגשה: 08/09/2019

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר (תשפ

פורסם: 25/07/2019, הגשה: 31/10/2019, הגשת בקשה להמשך מלגה: 23/10/2019

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא להשתתפות חלקית במימון פוסט דוקטורט בחול (תשעט

פורסם: 04/02/2019, הגשה: 04/04/2019

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע (תשעט

גרסה סופית.
פורסם: 30/01/2019, הגשה: 17/02/2019

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר (תשעט

פורסם: 13/09/2018

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא להשתתפות חלקית במימון פוסט דוקטורט בחול (תשעח

פורסם: 08/04/2018,

ניתן לראות את המסמך כאן

(קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע (תשעח

פורסם: 06/08/2017, הגשה: 20/08/2017

ניתן לראות את המסמך כאן

קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר שנים תשעז -תשעח - כולל תקציב נסיעות לכנסים והתשלמויות

 פורסם: 06/08/2017, הגשה: 20/08/2017

ניתן לראות את המסמך כאן